SHAH MOKHDUM MEDICAL COLLEGE

Kharkhari (Lalitaher) Boalia, Rajshahi-6204

Contact Us

SHAH MOKHDUM MEDICAL COLLEGE

Kharkhari (Lalitaher) Boalia, Rajshahi-6204

Mobile: 01712-674803, 01711-415263, 01725-194480

Emil: smmcbd@gmail.com