SHAH MOKHDUM MEDICAL COLLEGE

Kharkhari (Lalitaher) Boalia, Rajshahi-6204

Pare